Stikstofdioxide

Stikstofdioxide, NO2, is een luchtverontreinigende stof, vooral afkomstig uit verkeer en industrie. Deze stof maken wij inzichtelijk door onder andere stikstofkaarten op maat.

Wat is stikstofdioxide?

Stikstofdioxide, is een verbindend gas van stikstof en zuurstof. Stikstof is overal om ons heen. Het is van zichzelf niet schadelijk, maar in combinatie met andere gassen wel. Bijvoorbeeld stikstofdioxide en ammoniak. Te veel van deze gassen zorgt voor extra fijnstof in lucht.

Emissiebronnen

NO₂ komt vooral vrij wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand bijvoorbeeld via uitlaatgassen, vliegtuigen en schepen. Denk ook aan elektriciteitsopwekking, elektriciteitscentrales en verwarming.
stikstofdioxide emissiebronnen

Impact op mens en natuur

Schade aan luchtwegen 

NO₂ kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Het gas kan namelijk doordringen in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Dit kan zorgen voor astma en andere longklachten.

Vermindering biodiversiteit

Wanneer er te veel NO₂ vrijkomt in de bodem of het water, kan het ook schadelijk zijn voor de natuur. Bepaalde soorten planten en dieren verdwijnen uit gebieden. Dit heeft invloed op de kringlopen van de aarde.

stikstofdioxide oplossingen_dashboard

Hoe helpt satellietdata bij het stikstofdioxide probleem?

De uitstoot van NO₂ moet omlaag. Onze satellietdata kan hierbij helpen.